Ketelkeur

Welke apparatuur komt in aanmerking voor periodieke keuring?

Alle persluchtvaten dienen periodiek te worden gekeurd. Persluchtvaten zijn immers “arbeidsmiddelen” in de zin van het Arbeidsomstandigheden-besluit.

Het begrip “'arbeidsmiddel” wordt in het kader van genoemd Besluit gedefinieerd als “alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties” en heeft betrekking op “elke activiteit met betrekking tot een arbeidsmiddel, zoals ingebruikneming, buitengebruikstelling, vervoer, reparatie, ombouw, onderhoud en verzorging waaronder reiniging”.

Artikel 7a van het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt het volgende inzake keuringen:

"Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd waarbij het zo nodig wordt beproefd."

Een arbeidsmiddel als bedoeld in het voorgaande lid wordt voorts gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd, telkens wanneer zich uitzonderlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van het arbeidsmiddel.

Op grond hiervan dienen alle persluchtvaten groot en klein, ongeacht bouwjaar, te worden gekeurd.

De volgende vragen zijn wat minder eenduidig te beantwoorden omdat dit afhankelijk is van bouwjaar, tijdstip van ingebruikname, inhoud van het vat en ontwerpdruk.

Welke drukvaten moeten worden gekeurd ?

1. Drukvaten die vóór 29 mei 2002 zijn vervaardigd en in gebruik zijn genomen. Op deze categorie vaten is alleen het genoemde Arbeidsomstandighedenbesluit op van toepassing.

Wie mogen keuringen uitvoeren? Het arbeidsomstandighedenbesluit sluit stelt in het kader van de zogenaamde “zorgplicht”:

“Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling”.

De gebruiker mag dit dus zelf doen (mits deskundig). De gebruiker kan dit ook uitbesteden aan een deskundige (bijvoorbeeld de leverancier/installateur van de persluchtinstallatie). De leverancier/installateur moet dan wel aantoonbaar deskundig zijn (bijvoorbeeld inspectie/keuringsdeskundigheid op SKO niveau II of gelijkwaardig).
Schriftelijk bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 32 van de wet.

2. Drukvaten die na 29 mei 2002 in gebruik zijn genomen met een product van ontwerpdruk en volume (PS x V) < 10.000 bar.l en een ontwerpdruk < 30 bar en die zijn vervaardigd van niet gelegeerd staal. Dit zijn de zogenaamde drukvaten van eenvoudige vorm. Hiervoor is hetzelfde keuringsregime op van toepassing als voor de onder 1 genoemde drukvaten.

3. Drukvaten die na 29 mei 2002 in gebruik zijn genomen met een volume van minder dan 2500 l en waarbij het product van de ontwerpdruk (PS) en het Volume (V) PS x V ≤  1000 (zie tabel 2A). Ook hiervoor is hetzelfde keuringsregime op van toepassing als voor de onder 1 genoemde drukvaten.

4. Drukvaten die na 29 mei 2002 in gebruik zijn genomen en  waarbij het product van de ontwerpdruk (PS) en het Volume (V) PS x V >  1000 (zie tabel 2A). Op deze drukvaten is periodieke keuring verplicht op grond van het Warenwetbesluit Drukapparatuur. Deze keuringen mogen alleen uitgevoerd worden door Aangewezen Keuringsinstellingen (AKI). Er zijn op dit moment 7 AKI’s in Nederland.

 

Welke keuringstermijnen moeten worden aangehouden?

Voor de hiervoor onder 1 t/m 4 aangegeven categorieën drukapparatuur stelt het Arbeidsomstandighedenbesluit: 

“zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is”

Nu in het Besluit drukapparatuur termijnen zijn gesteld voor de verschillende soorten drukapparatuur stellen wij veelal voor aan te sluiten bij deze termijnen. Je doet dan in het kader van de zorgplicht hetzelfde als nu verplicht is voor apparatuur waarop het Besluit drukapparatuur van toepassing is. Met deze handelwijze kan een gebruiker nooit verweten worden onvoldoende te hebben voorzien in de zorgplicht. Voor drukvaten is de periodieke keuringstermijn in principe 4 jaar. In gevallen dat geen inwendige en uitwendige aantasting is te verwachten kan deze termijn na een eerste herkeuring op 6 jaar worden gesteld.

Op welke wijze moet de keuring worden uitgevoerd?

Het Arbeidsomstandighedenbesluit geeft hierover ook geen uitsluitsel, dit was derhalve temeer een reden om niets te doen.
Ook de wijze van uitvoering is thans eenduidig beschreven in het besluit drukapparatuur.

Artikel 12c: Herkeuring van drukapparatuur:

a. De controle van de inwendige toestand van de drukapparatuur, zo nodig aangevuld met ander passend onderzoek.
b. Voor drukapparatuur die niet inwendig is te inspecteren ander passend onderzoek.
c. De controle van de uitwendige toestand van de drukapparatuur.

In praktische zin betekent dit:

a. Het persluchtvat dient drukloos gemaakt te worden.
b. Aan de hand van constructietekeningen, resultaten van de ultrasone wanddiktemetingen en gebruiksomstandigheden zal de minimale wanddikte worden aangegeven.
c. Visueel onderzoek op inwendige en uitwendige toestand en ondersteuningsconstructie;
d. Vaststellen van de aanwezigheid en doelmatigheid van veiligheidstoestellen.

Amco Compressoren

Dokwerkerstraat 2
2984 BJ Ridderkerk
Tel: +31 78 - 682 01 23
info@amco-compressoren.nl